Tietosuojaseloste

Tietosuojalauseke Faskiaco
Faskiaco on sitoutunut suojaamaan palveluidensa, kuten internetsivustonsa, käyttäjien
yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Tässä
tietosuojalausekkeessa on kerrottu, millaisia tietoja voidaan kerätä, mihin tietoja käytetään sekä
mitä vaikutusmahdollisuuksia käyttäjällä on näitä tietoja ja niiden keräämistä koskien.

1. Millaisia tietoja käyttäjistä voidaan kerätä?
Nimi
Puhelinnumero
Osoite
Sähköpostiosoite
Sukupuoli
Henkilökohtaiseen hoitoon, työhön tai harrastuksiin liittyviä tietoja

2. Kuka voi kerätä tietoja?
Faskiacolla on käytössä asiakashallintajärjestelmä nimeltään Blocware asioi.fi, jota
käytetään henkilökohtaisten hoitotietojen kirjaamiseen. Asiakastiedoista vastaa Ville
Lehtonen. Järjestelmään on pääsy koko Faskiacon hoitotiimillä sekä Blocwaren
henkilökunnalla, jotka ylläpitävät ja päivittävät ohjelmistoa.

3. Mihin kerättyjä tietoja voidaan käyttää?
Asiakaspalveluun
Kerättyjen tietojen avulla haluamme parantaa asiakaspalvelua suosittelemalla
käyttäjälle kiinnostavia sisältöjä sekä helpottamalla asiointia tarjoamalla
mahdollisimman henkilökohtaista palvelua.
Palveluiden toimittamiseen ja kehittämiseen
Kerättyjen tietojen avulla voimme toteuttaa palveluitamme sekä personoida ja
kehittää niitä ja niiden käyttökokemusta.
Myynnin kohdentamiseen
Kerättyjen tietojen avulla voimme kohdentaa käyttäjälle häntä mahdollisesti
kiinnostavia palveluita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

4. Miten kerättyjä tietoja säilytetään ja kuinka kauan?
Käytettyjä tietoja säilytetään tietokannassa, joka on varmuuskopioitu, suojattu palomuurein
ja tietosuojaohjelmistoin. Tietoja säilytämme niin kauan kuin on tarpeellista viitaten kohtaan
3. (mihin kerättyjä tietoja voidaan käyttää).

5. Tietojen käsittely?
Huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla
henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön
edellyttämällä tavalla, esimerkiksi käyttäen Euroopan komission hyväksymiä
mallisopimuslausekkeita ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän
tietosuojalausekkeen mukaisesti.

6. Luovutetaanko henkilötietoja kolmansille osapuolille?
– Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut
siihen suostumuksensa.
– Voimme keskustella hoitavan lääkärin tai muun terveydenhuollonammattihenkilön
kanssa hoitoon liittyvistä asioista, jos asiakassuhde on yhteinen.

7. Millaisia vaikutusmahdollisuuksia asiakkaalla on?
Tietojen tarkastaminen
Käyttäjä on oikeutettu tarkastamaan hänestä talletetut henkilötiedot. Käyttäjä voi myös
pyytää virheellisten tietojen muokkaamista tai poistamista. Mikäli käyttäjä haluaa tarkastaa
tallennetut henkilötietonsa, pyydämme ottamaan meihin yhteyttä.
Sähköisen suoramarkkinoinnin kieltäminen
Käyttäjä voi kieltää sähköisen suoramarkkinoinnin ottamalla yhteyttä meihin tai
peruuttamalla suostumuksensa käyttäen tähän tarkoitukseen tarkoitettua valintaa, joka on
osana markkinointiviestintäämme (”opt-out”-periaate). Suoramarkkinointi koskee vain omia
asiakkaitamme, joiden kanssa meillä on asiakkuussuhde.

8. Tietosuojalausekkeen päivittäminen
Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä
tietosuojalauseketta soveltuvin osin ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat
perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan
tietosuojalausekkeeseen säännöllisin väliajoin.